1.  Mr. Achut Khanal –           President
 2.  Mr. Sabin Karki-      Vice President
 3. Mr. Sitaram Kandel                       ”
 4. Mr. Reem Bdr. B. K. (TOMATA) ”
 5. Mr. Chudamani Kharel”
 6. Mrs. Geeta Karki                 Secretary General
 7. Mr. Babukaji Shrestha.       Secretary
 8.  Mr. Ramchandra Koirala.   Joint Secretary
 9. Mrs. Pabitra Regmi.           Treasurer
 10.  Mr. Sijam Sinjali.              Member
 11.  Mr. Rem Bdr B. K.            ”
 12.  Miss Sawanta Thapa.        ”
 13.  Prasanta Ghimire.             ”
 14. Amar Ale.                         “
 15. Representatives NSC.       “